Menu Zavřeno

Vlajka a znak obce

Znak obce a vlajka

Na první schůzce zvoleného zastupitelstva obce si zastupitelé dali jako jeden z cílů své práce vytvořit obecní znak a vlajku obce Neurazy. Zastupitelé začali shromažďovat symboly, které spojují všech 7 vesnic obce. Do tvorby znaku se na výzvu starostky obce mohli zapojit i občané. Z jejich podnětu vznikl pouze jediný návrh. Na pracovním zasedání zastupitelstva byly vybrány tři návrhy, ze kterých se později na veřejném zasedání zastupitelstva obce vybíral budoucí znak obce Neurazy, který bude odeslán k posouzené do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

První návrh dostal pracovní název ,,Strom“ – hlavním motivem znaku je vzrostlý buk se sedmi bukvicemi, stojící na vrcholu tří kopců. Symbolika čísla sedm je spjata se sedmi vesnicemi (Neurazy, Vojovice, Soběsuky, Radochovy, Klikařov, Partoltice, Nová Ves) tvořícími obec Neurazy. Tři kopce symbolizují dominantní vrcholky kopců, kterými jsou Kakov, Plátěná Hora a Chrbina. Buk je zvolen jako zástupce původního, nejrozšířenějšího vegetačního typu v naší krajině – květnaté bučiny s vtroušenou jedlí a lípou velkolistou. Dnes tento typ nalezneme například v přírodní rezervaci Jelení vrch u Habartic nebo v přírodní památce Velký kámen v Kakově, který je součástí Plánického hřebenu a tvořící přirozenou migrační křižovatku mezi Šumavou, Brdy a Blatenskou pahorkatinou.


Druhým návrhem znaku obce je ,,Dřevěná zvonice“, která je jednou z historicky nejvýznamnějších architektonických památek naší obce. Byla vystavěna pravděpodobně již v 2. pol. 16. stol. Dílčí úpravy (portál a vstup do patra) spadají do 18. století. Od roku 1958 je zvonice chráněnou kulturní památkou. Dřevěná zvonice, mylně nazývána márnicí, stojí u kostela sv. Martina v Neurazech, který byl vystaven v letech 1913-1915 bratry Kovaříkovými. Kostel byl vysvěcen 14. listopadu 1915. Zvonice je starší než sám kostel.


Třetí návrh znaku obce vzešel z iniciativy obyvatel. Hlavním motivem je mladý buk o sedmi větvích a sedmi listech – odkaz na sedm vesnic tvořících obec. Buk byl vybrán pro svůj původní kakovský genofond. Mladý strom rovněž odkazuje na růst a rozvoj obce. Kmínek buku spolu s větvemi ve sponu vytváří trojkříž, který připomíná tři svaté, jimž jsou zasvěceny kaple a kostel v obci – sv. Martin, sv. Václav a sv. Panna Marie. Dolní část znaku tvoří tři kopce. Prostřední Kakov tvoří nejvýznamnější krajinný prvek především pro Neurazy, Klikařov a Soběsuky. Levý kopec symbolizuje Chrbinu, která je významnou pro Partoltice a Radochovy. Pravý kopec symbolizuje Plátěnou horu (Plátěnku), která je významnou dominantou pro Vojovice a Novou Ves. Dalším motivem jsou tři toky, které odvodňují území obce – tzn. Bradlava (horní Úslava) protékající mezi Partolticemi a Radochovy, Tůně obtékající Neurazy, Klikařov a Vojovice a Michovka obtékající Neurazy a Soběsuky. Motiv dvou husích brků odkazující na sv. Martina a typické neurazské divousy. Ty jsou i symbolem
vzdělanosti a kultury naší obce. Červené pole a bílé husí pero symbolizuje rudý plášť sv. Martina darovaný žebrákovi a pero husy, které jej prozradily, žluté pole s bílým perem odkazuje na barvy katolické církve a její odvěký vliv na obec.

Tento třetí návrh podoby znaku byl odhlasován zastupiteli na veřejném ZO dne 27.12.2019 a bude odeslán do Poslanecké sněmovny k posouzení.