Menu Zavřeno

Povinné údaje

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1) Název:

Obec Neurazy

2) Důvod a způsob založení:

Obec Neurazy vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3) Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce:
starosta – Ing. František Růžička
místostarosta – Miroslav Hrubý
členové obecní rady – Anna Burešová, Luboš Brejcha, Josef Michálek
předseda kontrolního výboru – Mgr. Jiří Hanzlík
předseda finančního výboru – Jiří Rybár
ostatní zastupitelé – Michaela Bartičková, Mgr. Ivana Boulová, Anežka Burešová, Jaroslav Čiviš, DiS., Pavel Končel, Mgr. Marie Svejkovská, Zdeněk Trojánek, Josef Větrovský

Obecní úřad:
úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu, v čele úřadu stojí starosta.

Příspěvkové organizace zřízené obcí:
– Mateřská škola Neurazy okres Plzeň-jih příspěvková organizace

4) Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Neurazy
Neurazy 61
335 01 Nepomuk

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Neurazy
Neurazy 61
335 01 Nepomuk

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
08.00 12.00 hod., 12.30. – 17.00 hod.

4.4. Telefonní čísla:

Telefony: 371 591184

4.5. Čísla faxu:

Obecní úřad nemá

4.6. Adresa internetové stránky:

https://www.neurazy.cz

4.7. Adresa e-podatelny:

info@neurazy.cz

4.8. Další elektronické adresy:

starosta@neurazy.cz

5) Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 725638319/0800 u České spořitelny, a.s.

6) IČ:

00257001

7) DIČ:

CZ00257001

8) Dokumenty:

viz. oddíl dokumenty

9) Žádosti o informace:

Informace

 • ústní (neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření)
 • umožnění nahlédnutí do spisů
 • písemné

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:

 • písemně na adresu: Obec Neurazy, Neurazy 61, 335 01 Nepomuk
 • prostřednictvím info@neurazy.cz jako přílohu k e-mailu
 • datovou schránkou: cfkbi6h

Lhůty pro poskytnutí informace:
písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

10) Příjem žádostí a dalších podání:

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze

 • písemně podat na adresu: Obec Neurazy, Neurazy 61, 335 01 Nepomuk
 • prostřednictvím info@neurazy.cz jako přílohu k e-mailu
 • osobně na OÚ Neurazy v úřední hodiny
 • datovou schránkou: cfkbi6h

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny 13e) povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Věcně příslušná obec posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že

 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně,

vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může věcně příslušný úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, nebo také konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může úřad města nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že obec žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obec neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Obec může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům obce nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obce, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může obec omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obec zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

11) Opravné prostředky:

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí Obce Neruazy, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u magistrátu.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

12) Formuláře:

OÚ své formuláře nemá

13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
naleznete na portálu veřejné správy ČR více na: portal.gov.cz/portal/obcan

Krizové situace a jejich řešení:
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty: Hasičský záchranný sbor ČR: www.hzscr.cz

14) Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Neurazy jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu od 8.00 – 12.00 hod. a od 12.30 – 17.00 hod.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 343/2000 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • vyhl. MF č. 231/2000 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Neurazy, které jsou v plném znění uveřejněny na internetových stránkách obce Neurazy v kategorii „Vyhlášky“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky:

 • 1/2002 o pohybu zvířat na veřejném prostranství
 • 1/2009 o změně OZV č. 1/2002 o pohybu zvířat na veřejném prostranství
 • 1/2004 požární řád obce
 • 1/2005 kterou se stanoví část společ. školského obvodu základní školy
 • 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 1/2014 o místním poplatku ze psů
 • 1/2014 o místním poplatku ze vstupného
 • 3/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Neurazy

Nařízení obce:

 • 1/2014 zákaz podomního a pochůzkového prodeje

viz. oddíl dokumenty – vyhlášky

15) Úhrady za poskytování informací:

15.1. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

černobílé kopírování nebo tisk:

 • A4 – jednostranně – 3,- Kč
 • A4 – oboustranně – 6,- Kč
 • A3 – jednostranně – 5,- Kč
 • A3 – oboustranně – 10,- Kč
 • Sazba za 1 hodinu práce zaměstnance úřadu a za každou další započatou hodinu – 100,- Kč
 • Za 1 ks technického nosiče dat typu CD nebo DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 30,- Kč.
 • Poštovné – dle aktuálního sazebníku poštovních služeb. Náklady na balné účtovány nebudou.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán – Krajský úřad Plzeňského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16) Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá obec Neurazy stanovené.

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence poskytnutá podle § 14a odst. 4. zatím žádné nejsou.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

viz oddíl dokumenty – výroční zprávy