Menu Zavřeno

Žádost společnosti REMA AOS, a.s.

Žádost:

Dne 10. 7. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to: obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životního prostředí, ve kterém naše společnost usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Toto plnění je v současnosti zajišťováno jedinou autorizovanou obalovou společností v České republice, kterou je společnost EKO-KOM, a.s.. Cílem naší společnosti REMA AOS, a.s. je poskytnout obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů. Společnost REMA AOS, a.s. je připravena Vám nabídnout nové pojetí obalové problematiky, a to prostřednictvím alternativy k současnému systému sdruženého plnění; maximální efektivity při využívání finančních prostředků; transparentního a jednoduchého způsobu financování (jak na vstupu u povinných osob, tak na výstupu u obcí, svozových společností, úpravců a zpracovatelů odpadů); reálně nastavené výše příspěvků povinných osob odpovídající tržnímu vývoji; naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného odběru obalů obcím a jejich občanům bez nároku na úplatu za tento sběr; a podpory dalšího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru obalů. REMA AOS, a.s. v současnosti pracuje na doplnění projektu zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů tak, aby provoz systému sdruženého plnění mohla zahájit bezprostředně po udělení příslušné autorizace. Udělení této autorizace je však dle požadavku Ministerstva životního prostředí podmíněno doložením smluv nebo smluv o smlouvách budoucích o zajištění veřejně dostupné sběrné sítě pro sběr tříděných odpadů v obcích, či jakékoliv jiného potvrzení o možnosti zajištění veřejně dostupné sběrné sítě v obcích. Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec 1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů; a pokud ano, zda by 2. měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro REMA AOS, a.s. Informace o bližších podmínkách a formě spolupráce s REMA AOS, a.s. jsou dostupné na webových stránkách http://www.remaaos.cz, prostřednictvím kterých také můžete vstoupit do informačního systému REMA AOS, a.s. a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné budoucí spolupráce mezi obcí a REMA AOS, a.s. V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další informace a jsme připraveni se s Vámi za účelem představení našeho projektu i osobně setkat. V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádali o poskytnutí informace 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; 2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Poskytnutí informace:

K bodu č. 1.
Obec nemá námitku ke vstupu další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů.
K bodu č. 2.
Obec v současné době nemá zájem o spolupráci s RAMA AOS, a.s..

K bodu č. 1
Obec by musela informovat společnost EKO-KOM, a.s., o podrobnostech takové spolupráce, aby mohlo dojít k uzpůsobení dosavadního modelu vzájemné spolupráce. Pochopitelně přitom není nezbytné informovat v situaci, kdy obec zatím možnou spolupráci s jinou AOS pouze zvažuje, získává o něm informace, nezávazně o něm jedná s třetí osobou. Nutnost vzájemné komunikace v této věci nastane až v případě, kdy bude nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, tak, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu.
K bodu č. 2.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí a AOS EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou AOS.
Obsah smlouvy uzavřené s obcí takovou spolupráci výslovně připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek.

V Neurazech 20. 7. 2017