Menu Zavřeno

Dotazník – komunální odpad

Žádost:

Dne 24. 3. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. Počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. Druhy tříděného odpadu
c. Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ
3) Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.

Poskytnutí informace:

1) Počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící: každé číslo popisné má svoji nádobu na komunální odpad u svého domu, výše poplatku za obyvatele je 350,- Kč a za neobydlený objekt 400.- Kč, firmy do vyhlášky zahrnuty nejsou.
2) a. V obci Neurazy je 8 sběrných míst na tříděný odpad a 1 malá kompostárna. Sběrný dvůr v obci není.
b. V obci se sbírají tyto tříděné odpady: směsné sklo, papír, plast, kovové obaly, bioodpad, textil-charita.
c. V obci je 8 kontejnerů 1500L, 2 kontejnery 2500L, 6 kontejnerů 1100L, 1 kontejner na textil-charita.
3) V obci je 5 kontejnerů na papír a 2 kontejnery na kov ve vlastnictví svozové firmy a 1 kontejner na textil ve vlastnictví firmy Textil Eco, a.s..
4) V obci zajišťují svoz komunálního a vytříděného odpadu firmy: Odpady Bohemia, AVE sběrné suroviny a Západočeské komunální služby.

V Neurazech 5. 4. 2017