Menu Zavřeno

Žádost o dokumenty – změna stavby hostince č.p. 20

Žádost:

Dne 5. 2. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
V současné době probíhá na základě Vaší žádosti územní řízení na akci:
Změna dokončené stavby hostince č.p. 20 – „Neurazy – víceúčelová budova“ spočívající v přístavbě víceúčelové budovy, dále stavba hřiště, parkoviště, úprava komunikace, ČOV a kanalizace, vodovodní přípojka.
V této souvislosti Vás žádám o kopie rozpočtu této akce, aby bylo zřejmé, kolik je uvažovaná cena jednotlivých částí. V případě, že nemůžete tyto kopie předložit, žádám Vás o sdělení, jakým způsobem byla stanovena cena akce, která je uváděna v žádosti o územní rozhodnutí a kdo tuto cenu stanovil nebo vypočítal.
Dále žádám o poskytnutí kopie: zápisu, usnesení a zápisu výsledků hlasování z jednání rady obce Neurazy za období: 11/2014, 12/2014, 1/2015.

Poskytnutí informace:

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za období 11/14, 12/14 a 1/15, které jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.

K dotazu ohledně ceny díla (změna dokončené stavby hostince č.p. 20 – „Neurazy – víceúčelová budova“ spočívající v přístavbě víceúčelové budovy, dále hřiště, parkoviště, úprava komunikace, ČOV a kanalizace, vodovodní přípojka, obec uvedla: v současné době rozpočet ještě není zpracovaný. Rozpočet, který byl zpracovaný v roce 2006, činil 24,8 mil. Kč. V současné době nemám informaci, do jakého časového horizontu bude rozpočet zpracován.

V Neurazech 5. 2. 2015