Menu Zavřeno

Výroční zpráva za rok 2021

Žádost:

Výroční zpráva

Výroční zpráva Obecního úřadu Neurazy o poskytování informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I.

Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obecní úřad Neurazy výroční zprávu o poskytování informací za rok 2020.

II.

a) počet písemně podaných žádostí o informace: 0
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
d) opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
e) počet stížností podaných podle § 16 a): 0
f) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
g) další informace vztahující se k uplatnění zákona: 0

Všechny jednoduché ústní nebo telefonické žádosti o informace byly vyřízeny okamžitě a bez poplatku.

V Neurazech dne 26.1.2022

Mgr. Marie Svejkovská
starostka

Poskytnutí informace:

Zveřejněno 26.1.2022

V Neurazech 26. 1. 2022