Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost

Dne 24. 3. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. Počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. Druhy tříděného odpadu
c. Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ
3) Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.

 

Poskytnutí informace

1) Počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící: každé číslo popisné má svoji nádobu na komunální odpad u svého domu, výše poplatku za obyvatele je 350,- Kč a za neobydlený objekt 400.- Kč, firmy do vyhlášky zahrnuty nejsou.

2) a. V obci Neurazy je 8 sběrných míst na tříděný odpad a 1 malá kompostárna. Sběrný dvůr v obci není.

b. V obci se sbírají tyto tříděné odpady: směsné sklo, papír, plast, kovové obaly, bioodpad, textil-charita.
c. V obci je 8 kontejnerů 1500L, 2 kontejnery 2500L, 6 kontejnerů 1100L, 1 kontejner na textil-charita.
3) V obci je 5 kontejnerů na papír a 2 kontejnery na kov ve vlastnictví svozové firmy a 1 kontejner na textil ve vlastnictví firmy Textil Eco, a.s..

4) V obci zajišťují svoz komunálního a vytříděného odpadu firmy: Odpady Bohemia, AVE sběrné suroviny a Západočeské komunální služby.

V Neurazech 5.4.2017


Žádost

Dne 22. 2. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2017, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište, kdy k jeho schválení dojde.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2017, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března.
V Neurazech dne 1.3.2017


Žádost

Dne 11. 7. 2016 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Vztahující se k místnímu referendu, které se ve vaší obci konalo dne 1.3.2014 a výsledek, který je platný a závazný: 1. zda byl výsledek místního referenda respektován a byla přijata odpovídající opatření/učiněny odpovídající kroky na základě výsledku daného referenda. 2. v případě, že výsledek místního referenda respektován nebyl, jaké (objektivní) důvody tomu brání?

 

Poskytnutí informace

k místnímu referendu, které se v naší obci konalo dne 1.3.2014 Vám sdělujeme, že výsledek místního referenda byl respektován a byly učiněny odpovídající kroky na základě místního referenda. Bylo zažádáno o územní a stavební řízení, která ještě nebyla vydána z důvodu odvolávání dvou občanů.
V Neurazech dne 22.7.2016


Žádost

Dne 8. 2. 2016 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2016, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2016, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března.
V Neurazech dne 17.2.2016


Žádost

Dne 25. 5. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2015, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy zahájila územní řízení na výstavbu víceúčelové budovy, rozpočet na stavbu zatím není určen, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení je vázán na vydání stavebního povolení.
V Neurazech 5.6.2015


Žádost

Dne 30. 4. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Požadované informace se vztahují k místnímu referendu, které se ve vaší obci konalo dne 1.3.2014.
Konkrétně žadatelka žádá o:
1) Zápisy z jednání orgánů obce, na kterých se projednávalo místní referendum;
2) Procesní usnesení orgánů obce, které se vztahovaly k místnímu referendu;
3) Sdělení, zda bylo místní referendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh přípravného výboru;
4) Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného výboru (nebylo-li vyhlášeno z rozhodnutí zastupitelstva);
5) Sdělení, zda došlo k výzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého důvodu (v případě, že bylo místní referendum vyhlášeno na návrh);
6) Sdělení nákladů spojených s provedením místního referenda;
7) Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupku a pokud ano, o který přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena pokuta a v jaké výši;
8) Sdělení, zda se přípravný výbor domáhal soudní ochrany a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.);
9) Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním referendu a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (návrh, rozhodnutí soudu etc.);
10) Sdělení, zda se místní referendum konalo zároveň s volbami a pokud ano, zda se o něm hlasovalo ve stejné místnosti, v níž se volby konaly.
11) Sdělení současného stavu věci, o níž se v místním referendu rozhodovalo.

Žadatelka zároveň zdvořile žádá, aby byla pro poskytnutí informací použita přiložená tabulka.

 

Poskytnutí informace

1)Obec poskytla zápis ze zastupitelstva obce Neurazy ze dne 19.12.2013, který je k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.
2)Obec poskytla usnesení zastupitelstva obce Neurazy ze dne 19.12.2013, které je k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.
3-11) Obec vyplnila přiloženou tabulku – Odpověď ANO/NE; poznámky
3) ANO
4) NE
5) NE
6) 4.208,- Kč
7) NE
8) NE
9) NE
10) NE
11) Obec do poznámky uvedla: Probíhá územní řízení

V Neurazech 12.5.2015


Žádost

Dne 5. 2. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

V současné době probíhá na základě Vaší žádosti územní řízení na akci:
Změna dokončené stavby hostince č.p. 20 - "Neurazy – víceúčelová budova" spočívající v přístavbě víceúčelové budovy, dále stavba hřiště, parkoviště, úprava komunikace, ČOV a kanalizace, vodovodní přípojka.
V této souvislosti Vás žádám o kopie rozpočtu této akce, aby bylo zřejmé, kolik je uvažovaná cena jednotlivých částí. V případě, že nemůžete tyto kopie předložit, žádám Vás o sdělení, jakým způsobem byla stanovena cena akce, která je uváděna v žádosti o územní rozhodnutí a kdo tuto cenu stanovil nebo vypočítal.
Dále žádám o poskytnutí kopie: zápisu, usnesení a zápisu výsledků hlasování z jednání rady obce Neurazy za období: 11/2014, 12/2014, 1/2015.

 

Poskytnutí informace

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za období 11/14, 12/14 a 1/15, které jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.

K dotazu ohledně ceny díla (změna dokončené stavby hostince č.p. 20 – „Neurazy – víceúčelová budova“ spočívající v přístavbě víceúčelové budovy, dále hřiště, parkoviště, úprava komunikace, ČOV a kanalizace, vodovodní přípojka, obec uvedla: v současné době rozpočet ještě není zpracovaný. Rozpočet, který byl zpracovaný v roce 2006, činil 24,8 mil. Kč. V současné době nemám informaci, do jakého časového horizontu bude rozpočet zpracován.


Žádost

Dne 12. 1. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2015, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2015, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března.

V Neurazech dne 16.1.2015


Žádost

Dne 25. 3. 2014 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2014, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy v roce 2014 zahájí územní a stavební řízení na výstavbu víceúčelové budovy, rozpočet na stavbu zatím není určen, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení je vázán na vydání stavebního povolení.


Žádost

Dne 7. 3. 2014 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Žádám o poskytnutí úplných kopií zápisů z jednání obecní rady Obce Neurazy za rok 2014. Dále o úplnou kopii aktuální platné nájemní smlouvy na Pohostinství Neurazy, včetně příloh.

 

Poskytnutí informace

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za leden a únor 2014, smlouvu o nájmu nemovitosti Martinské hospody č.p. 20, seznam inventáře Martinské hospody, dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.


Žádost

Dne 2. 10. 2013 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Žádám kopie zápisů z jednání rady obce Neurazy za období leden až září 2013

 

Poskytnutí informace

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za období leden až září 2013, které jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.


Žádost

Dne 30. 1. 2013 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2013, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2013, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března. V letošním roce obec neplánuje větší investiční akci, která by vyžadovala výběrové řízení. Obec pouze zažádala SZIF o dotaci na rekonstrukci lesních cest.


Žádost

Dne 16. 2. 2012 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2012, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2012, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce březen. V letošním roce obec neplánuje větší investiční akci, která by vyžadovala výběrové řízení. Obec pouze zažádala SZIF o dotaci na rekonstrukci lesních cest.


Žádost

Dne 3. 2. 2011 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2011, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2011. V letošním roce obec neplánuje větší investiční akci, která by vyžadovala výběrové řízení. Obec pouze zažádala SZIF o dotaci na rekonstrukci lesních cest.


© RT Soft, 2012