Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost

Dne 30.11. 2018 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
- zodpovězení otázek (dotazník) uvedených v příloze. (Kastrační program)

 

Poskytnutí informace

DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM
1. Má vaše město/obec kastrační program pro kočky? NE

V případě, že odpovíte na otázku 1. „ANO“, odpovězte na následující otázky.
2. Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci kastrační program?
3. Komu je váš kastrační program určen?
Např. majitelům zvířat, útulkům.
4. Přispíváte na kastrace pouze obecním útulkům, nebo na příspěvek dosáhnou jakékoliv útulky, depozita nebo spolky, které působí ve vašem katastrálním území?
5. Přispíváte na kastrace i soukromým osobám? Pokud ano, tak za jakých podmínek.
6. Musí lidé prokázat, že jsou majitelé kočky ke/po kastraci, nebo přispějete i na kastraci jakékoliv toulavé kočky, kterou lidé donesou k veterináři?
7. Jakou částkou přispíváte na kastraci jedné kočky/kocoura?
8. Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé osoby? Pokud ano, uveďte jednotlivé částky.
9. Přispíváte na kastraci, kterou provedl kterýkoliv veterinář, nebo máte nasmlouvaného konkrétního veterináře? Prosím jmenujte.
10. Jakou formou na kastrace přispíváte?
a) Přímo lidem po předložení potvrzení od veterináře.
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho hlášení.
11. Pokud přispíváte soukromým osobám, které přinesou na úřad potvrzení od veterináře, jak staré může toto potvrzení být?
12. Kolik soukromých osob ročně využije váš kastrační program? Údaje uveďte od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.
13 Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste poskytli příspěvek od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.
14. Jakým způsobem informujete občany o vašem kastračním programu a možnostech jeho využití?

V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky.
2. Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček ve vaší obci? Neřešíme – nemáme toulavé kočky
3. Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci? Z jakých důvodů jste jej nerealizovali? Ne. Nepotřebujeme ho.
4. Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček? Útulek Borovno – 3.000,- Kč

V Neurazech 3.12.2018


Žádost


Dne 25.6. 2018 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
- seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

 

Poskytnutí informace

Žádná právnická osoba nemá u obce dluh, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.
V Neurazech 29.6.2018


Žádost

Dne 16.8. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

 

Poskytnutí informace

1) V naší obci nemáme problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky.
2) Nebráníme se proti škodlivým ptákům.
3) Nesetkali jsme se s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“.
4) Naše obec neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům.
5) Naše obec neposkytuje nikomu náhrady škod způsobené ptáky.
V Neurazech 23.8.2017


Žádost

Dne 10. 7. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životního prostředí, ve kterém naše společnost usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Toto plnění je v současnosti zajišťováno jedinou autorizovanou obalovou společností v České republice, kterou je společnost EKO-KOM, a.s.. Cílem naší společnosti REMA AOS, a.s. je poskytnout obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů. Společnost REMA AOS, a.s. je připravena Vám nabídnout nové pojetí obalové problematiky, a to prostřednictvím • alternativy k současnému systému sdruženého plnění; • maximální efektivity při využívání finančních prostředků; • transparentního a jednoduchého způsobu financování (jak na vstupu u povinných osob, tak na výstupu u obcí, svozových společností, úpravců a zpracovatelů odpadů); • reálně nastavené výše příspěvků povinných osob odpovídající tržnímu vývoji; • naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného odběru obalů obcím a jejich občanům bez nároku na úplatu za tento sběr; a • podpory dalšího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru obalů. REMA AOS, a.s. v současnosti pracuje na doplnění projektu zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů tak, aby provoz systému sdruženého plnění mohla zahájit bezprostředně po udělení příslušné autorizace. Udělení této autorizace je však dle požadavku Ministerstva životního prostředí podmíněno doložením smluv nebo smluv o smlouvách budoucích o zajištění veřejně dostupné sběrné sítě pro sběr tříděných odpadů v obcích, či jakékoliv jiného potvrzení o možnosti zajištění veřejně dostupné sběrné sítě v obcích. Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec 1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů; a pokud ano, zda by 2. měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro REMA AOS, a.s. Informace o bližších podmínkách a formě spolupráce s REMA AOS, a.s. jsou dostupné na webových stránkách http://www.remaaos.cz, prostřednictvím kterých také můžete vstoupit do
informačního systému REMA AOS, a.s. a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné budoucí spolupráce mezi obcí a REMA AOS, a.s. V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další informace a jsme připraveni se s Vámi za účelem představení našeho projektu i osobně setkat. V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádali o poskytnutí informace 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; 2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

 

Poskytnutí informace

K bodu č. 1.
Obec nemá námitku ke vstupu další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů.
K bodu č. 2.
Obec v současné době nemá zájem o spolupráci s RAMA AOS, a.s..

K bodu č. 1
Obec by musela informovat společnost EKO-KOM, a.s., o podrobnostech takové spolupráce, aby mohlo dojít k uzpůsobení dosavadního modelu vzájemné spolupráce. Pochopitelně přitom není nezbytné informovat v situaci, kdy obec zatím možnou spolupráci s jinou AOS pouze zvažuje, získává o něm informace, nezávazně o něm jedná s třetí osobou. Nutnost vzájemné komunikace v této věci nastane až v případě, kdy bude nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, tak, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu.
K bodu č. 2.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí a AOS EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou AOS.
Obsah smlouvy uzavřené s obcí takovou spolupráci výslovně připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek.
V Neurazech 20.7.2017


Žádost

Dne 10. 7. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to: V souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
1. Má obec zajištěno sociální bydlení?

ANO NE

2. Pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/osob)?
POČET LŮŽEK/OSOB: …………………
3. Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce?
ANO NE
4. V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat?
NOVOSTAVBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
BYTOVÝ FOND OBCE
5. Jaký typ sociálního bydlení plánujete?
SENIOŘI STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ
SAMOŽIVITELKY MENTÁLNĚ/TĚLESNĚ POSTIŽENÍ
6. Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)?
POČET LŮŽEK/OSOB: ………………..
7. Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
ANO NE
8. Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
ANO NE

 

Poskytnutí informace


1. Má obec zajištěno sociální bydlení?

NE

2. Pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/osob)?
POČET LŮŽEK/OSOB: …………………
3. Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce?
NE
4. V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat?
NOVOSTAVBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
BYTOVÝ FOND OBCE
5. Jaký typ sociálního bydlení plánujete?
SENIOŘI STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ
SAMOŽIVITELKY MENTÁLNĚ/TĚLESNĚ POSTIŽENÍ
6. Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)?
POČET LŮŽEK/OSOB: ………………..
7. Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
ANO
8. Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
NE. V Neurazech dne 17.7.2017


Žádost

Dne 16. 6. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
Pasportizace
Projektová dokumentace
Zaměření reálného stavu
Jiné – jakým způsobem?
Ne
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? _____________ ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? ______________ W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení Do 2 roků ____________ ks Do 5 roků ___________ ks Do 10 roků ___________ ks Do 15 roků ___________ ks Nad 15 roků ___________ ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks Výbojka sodíková vysokotlaká ___________ ks Výbojka sodíková nízkotlaká ___________ ks Výbojka indukční ___________ ks Výbojka metal halogenidová ___________ ks Zářivka ___________ ks LED ___________ ks Jiný druh-žárovka ___________ ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet Betonový sloup Ocelový sloup natíraný Ocelový sloup zinkovaný
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je Do 2 roků ___________ m Do 5 roků ___________ m Do 10 roků ___________ m Do 15 roků ___________ m Do 25 roků ___________ m Nad 25 roků ___________ m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ? ANO NE
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena? ANO NE NEVÍM
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 _____________________________ hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 ______________________________ Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016? ______________________________ Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: Autonomně (vlastní zaměstnanec) Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Trvání smluvního vztahu: ____________________datum konce Jiné: Jakým způsobem?
14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? Dlouhodobým smluvním vztahem: Název firmy: ______________________________________________ Doba smluvního vztahu: Neurčitá _______________datum konce smlouvy
Název firmy: ______________________________________________ Trvání smluvního vztahu: Určitá __________________datum konce
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? ______________________ Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? ______________________ Kč
Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

 

Poskytnutí informace

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
Pasportizace,

Jiné – jakým způsobem?
- vlastní kontrolou a označením
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? 130 ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? 9140 W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení Do 2 roků 0 ks Do 5 roků 130 ks Do 10 roků 0 ks Do 15 roků 0 ks Nad 15 roků 0 ks
5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks Výbojka sodíková vysokotlaká 0 ks Výbojka sodíková nízkotlaká 30 ks Výbojka indukční 0 ks Výbojka metal halogenidová 0 ks Zářivka 100 ks LED 0 ks Jiný druh-žárovka 0 ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet Betonový sloup 7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je Do 2 roků 0 m Do 5 roků 3920 m Do 10 roků 0 m Do 15 roků 3500 m Do 25 roků 0 m Nad 25 roků 3000 m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ? NE
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena? ANO
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 2920 hodin
11.Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 123622 Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016? 0 Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Trvání smluvního vztahu: datum konce 14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? Dlouhodobým smluvním vztahem: Název firmy: F+V Elektro, s.r.o. Doba smluvního vztahu: Neurčitá
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? 80515 Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? 0 Kč. V Neurazech 27.6.2017


Žádost

Dne 24. 3. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. Počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. Druhy tříděného odpadu
c. Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ
3) Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.

 

Poskytnutí informace

1) Počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící: každé číslo popisné má svoji nádobu na komunální odpad u svého domu, výše poplatku za obyvatele je 350,- Kč a za neobydlený objekt 400.- Kč, firmy do vyhlášky zahrnuty nejsou.

2) a. V obci Neurazy je 8 sběrných míst na tříděný odpad a 1 malá kompostárna. Sběrný dvůr v obci není.

b. V obci se sbírají tyto tříděné odpady: směsné sklo, papír, plast, kovové obaly, bioodpad, textil-charita.
c. V obci je 8 kontejnerů 1500L, 2 kontejnery 2500L, 6 kontejnerů 1100L, 1 kontejner na textil-charita.
3) V obci je 5 kontejnerů na papír a 2 kontejnery na kov ve vlastnictví svozové firmy a 1 kontejner na textil ve vlastnictví firmy Textil Eco, a.s..

4) V obci zajišťují svoz komunálního a vytříděného odpadu firmy: Odpady Bohemia, AVE sběrné suroviny a Západočeské komunální služby.

V Neurazech 5.4.2017


Žádost

Dne 22. 2. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2017, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište, kdy k jeho schválení dojde.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2017, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března.
V Neurazech dne 1.3.2017


Žádost

Dne 11. 7. 2016 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Vztahující se k místnímu referendu, které se ve vaší obci konalo dne 1.3.2014 a výsledek, který je platný a závazný: 1. zda byl výsledek místního referenda respektován a byla přijata odpovídající opatření/učiněny odpovídající kroky na základě výsledku daného referenda. 2. v případě, že výsledek místního referenda respektován nebyl, jaké (objektivní) důvody tomu brání?

 

Poskytnutí informace

k místnímu referendu, které se v naší obci konalo dne 1.3.2014 Vám sdělujeme, že výsledek místního referenda byl respektován a byly učiněny odpovídající kroky na základě místního referenda. Bylo zažádáno o územní a stavební řízení, která ještě nebyla vydána z důvodu odvolávání dvou občanů.
V Neurazech dne 22.7.2016


Žádost

Dne 8. 2. 2016 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2016, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2016, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března.
V Neurazech dne 17.2.2016


Žádost

Dne 25. 5. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2015, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy zahájila územní řízení na výstavbu víceúčelové budovy, rozpočet na stavbu zatím není určen, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení je vázán na vydání stavebního povolení.
V Neurazech 5.6.2015


Žádost

Dne 30. 4. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Požadované informace se vztahují k místnímu referendu, které se ve vaší obci konalo dne 1.3.2014.
Konkrétně žadatelka žádá o:
1) Zápisy z jednání orgánů obce, na kterých se projednávalo místní referendum;
2) Procesní usnesení orgánů obce, které se vztahovaly k místnímu referendu;
3) Sdělení, zda bylo místní referendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh přípravného výboru;
4) Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného výboru (nebylo-li vyhlášeno z rozhodnutí zastupitelstva);
5) Sdělení, zda došlo k výzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého důvodu (v případě, že bylo místní referendum vyhlášeno na návrh);
6) Sdělení nákladů spojených s provedením místního referenda;
7) Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupku a pokud ano, o který přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena pokuta a v jaké výši;
8) Sdělení, zda se přípravný výbor domáhal soudní ochrany a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.);
9) Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním referendu a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (návrh, rozhodnutí soudu etc.);
10) Sdělení, zda se místní referendum konalo zároveň s volbami a pokud ano, zda se o něm hlasovalo ve stejné místnosti, v níž se volby konaly.
11) Sdělení současného stavu věci, o níž se v místním referendu rozhodovalo.

Žadatelka zároveň zdvořile žádá, aby byla pro poskytnutí informací použita přiložená tabulka.

 

Poskytnutí informace

1)Obec poskytla zápis ze zastupitelstva obce Neurazy ze dne 19.12.2013, který je k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.
2)Obec poskytla usnesení zastupitelstva obce Neurazy ze dne 19.12.2013, které je k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.
3-11) Obec vyplnila přiloženou tabulku – Odpověď ANO/NE; poznámky
3) ANO
4) NE
5) NE
6) 4.208,- Kč
7) NE
8) NE
9) NE
10) NE
11) Obec do poznámky uvedla: Probíhá územní řízení

V Neurazech 12.5.2015


Žádost

Dne 5. 2. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

V současné době probíhá na základě Vaší žádosti územní řízení na akci:
Změna dokončené stavby hostince č.p. 20 - "Neurazy – víceúčelová budova" spočívající v přístavbě víceúčelové budovy, dále stavba hřiště, parkoviště, úprava komunikace, ČOV a kanalizace, vodovodní přípojka.
V této souvislosti Vás žádám o kopie rozpočtu této akce, aby bylo zřejmé, kolik je uvažovaná cena jednotlivých částí. V případě, že nemůžete tyto kopie předložit, žádám Vás o sdělení, jakým způsobem byla stanovena cena akce, která je uváděna v žádosti o územní rozhodnutí a kdo tuto cenu stanovil nebo vypočítal.
Dále žádám o poskytnutí kopie: zápisu, usnesení a zápisu výsledků hlasování z jednání rady obce Neurazy za období: 11/2014, 12/2014, 1/2015.

 

Poskytnutí informace

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za období 11/14, 12/14 a 1/15, které jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.

K dotazu ohledně ceny díla (změna dokončené stavby hostince č.p. 20 – „Neurazy – víceúčelová budova“ spočívající v přístavbě víceúčelové budovy, dále hřiště, parkoviště, úprava komunikace, ČOV a kanalizace, vodovodní přípojka, obec uvedla: v současné době rozpočet ještě není zpracovaný. Rozpočet, který byl zpracovaný v roce 2006, činil 24,8 mil. Kč. V současné době nemám informaci, do jakého časového horizontu bude rozpočet zpracován.


Žádost

Dne 12. 1. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2015, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2015, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března.

V Neurazech dne 16.1.2015


Žádost

Dne 25. 3. 2014 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2014, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy v roce 2014 zahájí územní a stavební řízení na výstavbu víceúčelové budovy, rozpočet na stavbu zatím není určen, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení je vázán na vydání stavebního povolení.


Žádost

Dne 7. 3. 2014 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Žádám o poskytnutí úplných kopií zápisů z jednání obecní rady Obce Neurazy za rok 2014. Dále o úplnou kopii aktuální platné nájemní smlouvy na Pohostinství Neurazy, včetně příloh.

 

Poskytnutí informace

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za leden a únor 2014, smlouvu o nájmu nemovitosti Martinské hospody č.p. 20, seznam inventáře Martinské hospody, dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.


Žádost

Dne 2. 10. 2013 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Žádám kopie zápisů z jednání rady obce Neurazy za období leden až září 2013

 

Poskytnutí informace

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za období leden až září 2013, které jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.


Žádost

Dne 30. 1. 2013 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2013, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2013, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března. V letošním roce obec neplánuje větší investiční akci, která by vyžadovala výběrové řízení. Obec pouze zažádala SZIF o dotaci na rekonstrukci lesních cest.


Žádost

Dne 16. 2. 2012 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2012, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2012, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce březen. V letošním roce obec neplánuje větší investiční akci, která by vyžadovala výběrové řízení. Obec pouze zažádala SZIF o dotaci na rekonstrukci lesních cest.


Žádost

Dne 3. 2. 2011 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:

Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2011, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení.

 

Poskytnutí informace

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2011. V letošním roce obec neplánuje větší investiční akci, která by vyžadovala výběrové řízení. Obec pouze zažádala SZIF o dotaci na rekonstrukci lesních cest.


© RT Soft, 2012